BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze

URZĄD GMINY  WIZNA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektora w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

w wymiarze ½ etatu.

 

1.Wymagania niezbędne:

    - wykształcenie wyższe magisterskie rolnicze bądź ochrony środowiska, staż pracy minimum 

      3 lata.

 

2.Wymagania dodatkowe:

    umiejętność stosowania przepisów prawnych, umiejętność bezkonfliktowej i efektywnej  

    współpracy, łatwość komunikowania się i przekazu informacji, zdolność podejmowania    

    decyzji oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki, obsługa komputera, 

    obowiązkowość, dyspozycyjność, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy.

 

3. Wykonywanych zadań na stanowisku :

   1) z zakresu gospodarki komunalnej oraz gospodarowania nieruchomościami   stanowiącymi   

        własność  Gminy,

2) z zakresu ochrony środowiska,

      3) z zakresu gospodarki wodnej,

      4) z zakresu gospodarki mieszkaniowej,

      5) z zakresu rolnictwa,

      6) całokształt działań w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na terenie  Gminy Wizna,

      7) wykonywanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

      8) realizacja zadań w zakresie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego

          obowiązku  wojskowego.

 

4.Wymagane dokumenty:

      1) list motywacyjny,

      2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

      3) oryginał kwestionariusza osobowego,

      4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

      5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania

          określonego stanowiska,

      6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

        potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

      7) oświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przez datą  

        ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

     8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie    

       pozostawać w innym stosunku pracy, jeżeli to uniemożliwiłby mu wykonywanie    

       obowiązków w wymiarze 1/2 etatu,

 9)inne wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze, a zwłaszcza  

    kwestionariusz kandydata na pracownika samorządowego zawierający informację, czy    

    kandydat pracował w samorządzie, przez jaki okres czasu, czy odbył służbę

    przygotowawczą, czy zdał pomyślnie egzamin końcowy, itp.

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 29 października 2009r. godz. 15ºº.

 

pod adresem:          Urząd Gminy Wizna

ul. Pl. Kpt. Raginisa 35

18-430 Wizna

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”

inspektora w Urzędzie Gminy Wizna 

            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy  Wizna  w dniu 30 października o godz. 10ºº.

           

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Wiźnie  ul. Pl.kpt.Raginisa 35 (pok. 6 ) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.wizna.pl/bip   . Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0862196018

Informacja o ilości osób startujących do naboru, w tym ilości aplikacji spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu, wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

            Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.wizna.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy   w Wiźnie przy ul. Pl. kpt. Raginisa 35 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.

                                                                                     

 

                                                                                                            Wójt

                                                                                                   Zbigniew Sokołowski

Data powstania: poniedziałek, 19 paź 2009 15:26
Data opublikowania: poniedziałek, 19 paź 2009 15:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lis 2009 12:32
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 2234 razy