BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Wizna

GK. 3410 – 8/09        Wizna, dnia 2009.12.18

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 420148 – 2009 z dnia 07.12.2009 r       

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.) zawiadamiam:

 

1)       za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Spółdzielnia  Kółek  Rolniczych w  Wiźnie  adres 18-430 Wizna  ul. Łomżyńska  3.Powodem dokonania wyboru tej firmy było: spełnienie wymagań określonych w SIWZ, najniższa ogólna  cena i uzyskanie maksymalnej ilości punktów w ocenie i porównaniu złożonych ofert.

 

2)       wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów :

 

Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki  Wodno-Ściekowej GEO-NOVA Sp. z o.o.  05-082  Stare Babice  ul. Kutrzeby  38    89.79 pkt.

 

Oferta nr 2  - Wodociągi  Wiejskie  Spółka z o.o.  w  Łomży  ul. Akademicka  18   –– 95.55 pkt.

 

Oferta nr 3 Spółdzielnia  Kółek  Rolniczych w  Wiźnie,  18-430 Wizna, ul. Łomżyńska  3   – 97.11 pkt.

 

 

3)       oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)       wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Oferenta, który został wybrany , prosimy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, ale przed  upływem terminu związania oferta – pkt. 14.3 SIWZ  o zgłoszenie się do tut. urzędu w celu podpisania umowy.

            Wszystkim oferentom dziękujemy za wzięcie  udziału w przetargu.

 

 

WÓJT

dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 18 gru 2009 14:53
Data opublikowania: piątek, 18 gru 2009 15:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 gru 2009 10:37
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1764 razy