BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ SIECI KOMPUTEROWEJ I ELEKTRYCZNEJ DO 30 000 EURO

URZĄD GMINY WIZNA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ SIECI KOMPUTEROWEJ I ELEKTRYCZNEJ

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Wizna ul. Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna w pokoju nr 9.

Koperta powinna być oznaczona: „Przetarg na budowę sieci komputerowej i elektrycznej”.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pan Michał Wądołowski
tel. (086) 219 60 18.

Termin składania ofert upływa dnia 22.10.2003 r. o godz. 10:00.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Termin realizacji zamówienia 20.11.2003 r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 12 w dniu 22.10.2003 r.
o godz.10:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..

Kryteria oceny ofert:
a) cena netto za wykonanie zamówienia.....................70%
b) doświadczenie i przygotowanie fachowe (techniczne) oferenta ....................15%
c) warunki gwarancji...............15%

W przetargu mogą wziąć udział dostawcy którzy:
1. Spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca1994r.
o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami).
2. Przedłożą dokumenty, o których mowa w ust.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Spełniają inne wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Data powstania: piątek, 10 paź 2003 08:34
Data opublikowania: piątek, 10 paź 2003 08:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 paź 2003 08:15
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2786 razy