BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze

URZĄD GMINY  WIZNA


OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


 


Podinspektora w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa


w wymiarze ½ etatu.


 


1.Wymagania niezbędne:


    - wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne, prawne.


 


2.Wymagania dodatkowe:


    umiejętność stosowania przepisów prawnych, umiejętność bezkonfliktowej i efektywnej  


    współpracy, łatwość komunikowania się i przekazu informacji, zdolność podejmowania    


    decyzji oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki, obsługa komputera, 


    obowiązkowość, dyspozycyjność, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy.


 


3. Wykonywanych zadań na stanowisku :


      1) z zakresu  obrony cywilnej,


      2) z zakresu  ochrony ludności,


      3) z zakresu ochrony przeciwpożarowej,


      4) realizacja zadań w zakresie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego


          obowiązku  wojskowego.


 


4.Wymagane dokumenty:


      1) list motywacyjny,


      2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,


      3) oryginał kwestionariusza osobowego,


      4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),


      5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania


          określonego stanowiska,


      6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)


        potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,


      7) oświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przez datą  


        ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,


     8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie    


       pozostawać w innym stosunku pracy, jeżeli to uniemożliwiłby mu wykonywanie    


       obowiązków w wymiarze 1/2 etatu,


 9)inne wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze, a zwłaszcza  


    kwestionariusz kandydata na pracownika samorządowego zawierający informację, czy    


    kandydat pracował w samorządzie, przez jaki okres czasu, czy odbył służbę


    przygotowawczą, czy zdał pomyślnie egzamin końcowy, itp.


 


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.


 


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 15 lutego 2010r. godz. 15ºº.


                             pod adresem:          Urząd Gminy Wizna


ul. Pl. Kpt. Raginisa 35


18-430 Wizna


 


w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”


podinspektora w Urzędzie Gminy Wizna 


            Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


 


Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy  Wizna  w dniu 16 lutego o godz. 10ºº.


           


Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Wiźnie  ul. Pl. kpt.Raginisa 35 (pok. 6 ) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.wizna.pl/bip. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0862196018


Informacja o ilości osób startujących do naboru, w tym ilości aplikacji spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu, wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.


            Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej.


 


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.wizna.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy  w Wiźnie przy ul. Pl. kpt. Raginisa 35 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.


                                                                                     


                                                                                                                        Wójt


 


                                                                                                         dr inż. Zbigniew Sokołowski


 

Data powstania: piątek, 5 lut 2010 12:41
Data opublikowania: piątek, 5 lut 2010 12:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 14:51
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 34562 razy