BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

 

Wizna dn.3 grudnia 2010r.

GK 7614-5/12 /10

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Wizna, działając zgodnie z art.33 ust.1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. nr 199, poz.1227 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 11.05.2010r. wpłynął wniosek Pana Wojciecha Kowalewskiego  zam. Srebrowo 32, 18-430 Wizna  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie 140 DJP ze zbiornikiem na gnojowicę w formie kanałów podrusztowych o pojemności ok. 1400m3 w gospodarstwie o obsadzie łącznej 200 DJP” na działce oznaczonej nr geodezyjnym 109 położonej we wsi Srebrowo.

Mając na uwadze, iż planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Wizna po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i Regionalnej Dyrektcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych  w Łomży nałożył, postanowieniem z dnia 24.08.2010r znak GK 7614-5/5/10  na Wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz postanowieniem z dnia 25.08.2010r znak GK 7614-5/6/10 zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 25.10.2010r. po przedłożeniu przez Inwestora raportu postępowanie zostało podjęte.

Informuje się, że organem administracyjnym właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Wizna, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 4 grudnia 2010r. do dnia 27 grudnia 2010r. w Urzędzie Gminy Wizna Pl. Kapitana Raginisa 35, pokój nr11 w godz. od 8ºº do 13ºº

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wizna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Wnioski i uwagi złożone po określonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

WÓJT

Dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: piątek, 3 gru 2010 13:07
Data opublikowania: piątek, 3 gru 2010 13:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 13:45
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 6432 razy