BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŹNIE

  Głównego Księgowego w wymiarze ½ etatu


1.Wymagania niezbędne:


  - co najmniej wykształcenie średnie  ekonomiczne – ukończył średnią , policealną lub    pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,    preferowane jest posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego – kandydat   ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe o    kierunkach ekonomicznych, zarządzanie i finanse, uzupełniające studia magisterskie o  kierunkach ekonomicznych lub ekonomiczne studia podyplomowe.


 2.Wymagania dodatkowe:


    - 3 letni staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej,


    - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub  za przestępstwo karne skarbowe,


    - znajomość ustawy o rachunkowości,


    - znajomość ustawy o finansach publicznych,


    - znajomość ustawy o samorządzie gminnym i o pomocy społecznej


    - znajomość przepisów podatkowych, płacowych, przepisów ZUS,


    - znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego


    - znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,


    - znajomość przepisów księgowych VAT,


    - umiejętność obsługi komputera ( programów biurowych-edytorów tekstu i arkuszy  kalkulacyjnych, obsługi programów finansowo-księgowych, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych),


    -  umiejętność stosowania przepisów prawnych, umiejętność bezkonfliktowej i efektywnej  współpracy, łatwość komunikowania się i przekazu informacji, zdolność podejmowania  decyzji oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki, obsługa komputera,     obowiązkowość, dyspozycyjność, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy.


 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


   1) prowadzenie rachunkowości  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie zgodnie z  obowiązującymi przepisami i zasadami,


    2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki,


    3) Analiza środków przydzielonych z budżetu(ich wykorzystanie) i innych będących w  dyspozycji jednostki.


   4) Dokonywanie  kontroli wewnętrznej.


   5) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika  jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i  rozliczania inwentaryzacji.


  6) Udział w opracowywaniu planów dochodów i wydatków jednostek w oparciu o wytyczne    Wójta Gminy Wizna.


  7) Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej jednostek.


  8) Sporządzanie sprawozdawczości finansowej do Ministerstwa Finansów, Urzędu    Statystycznego, Wójta, Rady Gminy i Komisji Rady.


  9) Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez OPS,


10) Księgowanie operacji w posiadanym do dyspozycji programie komputerowym.


11) Sporządzanie poleceń przelewów.


12) Dekretacja dowodów księgowych rachunków i wyciągów bankowych. 


13) Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych OPS.


14) Prowadzenie kartotek analitycznych środków trwałych.


15) Naliczanie i ewidencja umorzeń  środków trwałych.


16) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika OPS.


 4.Wymagane dokumenty:


      1) list motywacyjny,


      2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,


      3) oryginał kwestionariusza osobowego,


      4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),


      5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania    określonego stanowiska,


      6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,


      7) oświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przez datą ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,


      8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, jeżeli to uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,


      9) kandydaci na wolne stanowisko kierownicze składają oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, autorską propozycję pracy w danej komórce lub jednostce organizacyjnej oraz oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późń. zm.).


      10) inne dokumenty, tj.: kwestionariusz kandydata na pracownika samorządowego, ................................................................................................ .


 Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.


 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 18 maja 2011r. godz. 15³º


 pod adresem:          Ośrodek Pomocy Społecznej


                                     ul. Pl. Kpt. Raginisa 35


                                           18-430 Wizna


 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” Głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.


            Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


 Otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  w dniu 19 maja 2011r. o godz. 10ºº.


 Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie  ul. Pl. kpt. Raginisa 35 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.wizna.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0862196056.


Informacja o ilości osób startujących do naboru, w tym ilości aplikacji spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu, wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona   na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie.


            Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej.


 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.wizna.pl.  oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wiźnie przy ul. Pl. kpt. Raginisa 35 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.


                                                                             KIEROWNIK


                                                                         Alicja Karpińska


 


                                                                                                


 

Data powstania: środa, 4 maj 2011 09:53
Data opublikowania: środa, 4 maj 2011 10:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 23:34
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 23448 razy