BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wizna, 07. 03. 2012 r.

Or. 426. 1. 2012

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                i o wolontariacie ( Dz. U.2010.nr.234 poz. 1536 ) oraz Uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr. XXVII/ 109 / 04,

w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania.

Wójt Gminy Wizna ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, p.n.

Kultura fizyczna i sport

Ogłoszenie konkursu
 Upowszechnienie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie Gminy Wizna                                ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i aktywności w rozwoju piłki nożnej, gdzie w skład zespołu piłkarskiego powinni wchodzić głównie zawodnicy miejscowi.
Środki publiczne przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą  50 000,00zł.

Dotacje w powyższej  kwocie  na realizację wymienionego zadania zostaną przekazane na specjalne      w tym celu wyodrębnione rachunki podmiotów realizujących zadanie, w 2 transzach płatności w zależności od rodzaju i czasu trwania wykonywanego zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu zadania przez Gminę Wizna.
2) tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Oferty na realizację zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  6 kwietnia 2012 r.                        w budynku Urzędu Gminy Wizna ul. Plac Kapitana Raginisa 35 pokój nr 6.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej                    z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego  oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 6, poz. 25 ).
Oferty zostaną rozpatrzone 11 kwietnia 2012 r.
Wyboru oferty dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójt Gminy Wizna.  Komisja konkursowa  przy rozpatrywaniu ofert:                       

1)      ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe, podmioty  wymienione w art.3 ust. 3 „Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;

2)      ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

3)      ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne; uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

4)      uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność                                 i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 

                                                                                 Wójt

                                                                                      dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 3/2012

WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia  7 marca 2012 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert.

 

           

            Na podstawie  art. 15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późń. zm.) oraz  §12 Programu Współpracy Gminy Wizna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 stanowiącym załącznik  do uchwały XII/68/11 Rady Gminy Wizna z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję Komisję  Konkursową  w składzie:

1. Józef Gawroński          - Przewodniczący Komisji,

2. Urszula Parzych - Członek Komisji,

3. Jolanta Napiórkowska - Członek Komisji.

.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                              Wójt

 

                                                                                               dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 16 mar 2012 11:05
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2012 11:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 mar 2012 10:59
Opublikował(a): Parzych Urszula
Zaakceptował(a): Parzych Urszula
Artykuł był czytany: 1740 razy