BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze

 

URZĄD GMINY WIZNA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektora w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

w wymiarze ½ etatu.

 

1.Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe preferowane administracyjne lub prawne.

 

2.Wymagania dodatkowe:

umiejętność stosowania przepisów prawnych, umiejętność bezkonfliktowej i efektywnej

współpracy, łatwość komunikowania się i przekazu informacji, zdolność podejmowania

decyzji oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki, obsługa komputera,

obowiązkowość, dyspozycyjność, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy.

 

3. Wykonywanie zadań na stanowisku :

1) z zakresu obrony cywilnej,

2) z zakresu ochrony ludności,

3) z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

4) realizacja zadań w zakresie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego

obowiązku wojskowego.

 

4.Wymagane dokumenty:

      1) list motywacyjny,

      2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

      3) oryginał kwestionariusza osobowego,

      4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

      5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania

      określonego stanowiska,

      6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

      7) oświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przez datą

ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

     8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie

pozostawać w innym stosunku pracy, jeżeli to uniemożliwiłby mu wykonywanie

obowiązków w wymiarze 1/2 etatu,

9)inne wymagane dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze, a zwłaszcza

kwestionariusz kandydata na pracownika samorządowego zawierający informację, czy

kandydat pracował w samorządzie, przez jaki okres czasu, czy odbył służbę

przygotowawczą, czy zdał pomyślnie egzamin końcowy, itp.

10)kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który

zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia

21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Dotyczy naboru na wolne

stanowisko urzędnicze (stanowisko pracy znajduje się na II piętrze bez windy)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę

upublicznienia ogłoszenia w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ponadto mile widziany staż pracy.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późń. zm)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia 16 kwietnia 2012r. godz. 15ºº.

  pod adresem: Urząd Gminy Wizna

ul. Pl. Kpt. Raginisa 35

18-430 Wizna

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”

podinspektora w Urzędzie Gminy Wizna 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Wizna w dniu 17 kwietnia o godz. 10ºº.

 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Wiźnie ul. Pl. kpt.Raginisa 35 (pok. 6 ) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.wizna.pl/bip. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 862196018

Informacja o ilości osób startujących do naboru, w tym ilości aplikacji spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu, wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.wizna.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Wiźnie przy ul. Pl. kpt. Raginisa 35 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru.

 

  Wójt

 

dr inż. Zbigniew Sokołowski

 

Data powstania: czwartek, 5 kwi 2012 12:45
Data opublikowania: czwartek, 5 kwi 2012 12:49
Data edycji: czwartek, 5 kwi 2012 13:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 23:42
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 19205 razy
Ilość edycji: 2