BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 96/12

Wójta Gminy Wizna z dnia 19 września 2012r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 uchwały Nr XXXIX/191/10 Rady Gminy Wizna z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 248, poz. 3025) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie gminy Wizna projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013.

2. Projekt w/w uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie oraz przyjętą formę przeprowadzenia konsultacji określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 20 wrz 2012 07:53
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2012 08:47
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 23:48
Opublikował(a): Napiórkowska Jolanta
Zaakceptował(a): Napiórkowska Jolanta
Artykuł był czytany: 2086 razy