BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/109/12 Rady Gminy Wizna z dnia 5.12.2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391),Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:

§ 1

1.  Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na obszarze Gminy Wizna jest zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej "opłatą", ustaloną zgodnie z właściwą uchwałą Rady Gminy Wizna
2.  Wysokość opłaty właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie w deklaracji ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Wizna, którą składa Wójtowi Gminy w ustalonym terminie.
3.  Opłatę uiszcza się  w każdym roku miesięcznie z góry do końca miesiąca.
4.  Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wizna wskazany w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5.  Jeżeli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, uiszczają oni jedną opłatę.

§ 2

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

     Przewodniczący Rady
     Danuta Trepanowska

Data powstania: wtorek, 18 gru 2012 15:00
Data opublikowania: wtorek, 18 gru 2012 15:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 23:50
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2402 razy