BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA nr XXII/111/12 Rady Gminy Wizna z dnia 5.12.2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:

§ 1

 Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wizna, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Określa się termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do konca lutego 2013r.

 

§ 3

Deklaracje należy składać do Urzędu Gminy w Wiźnie Pl. Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

       Przewodniczący Rady
       Danuta Trepanowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 gru 2012 08:24
Data opublikowania: środa, 19 gru 2012 09:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 23:51
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2156 razy