BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/112/12 Rady Gminy Wizna z dnia 5.12.2012r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty

 Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Wizna uchwala, co następuje:

§ 1

1.  Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty, tj. według metody określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2.  Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 10 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
3.  Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 8 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 Przewodniczący Rady
Danuta Trepanowska

Data powstania: środa, 19 gru 2012 08:36
Data opublikowania: środa, 19 gru 2012 08:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lis 2017 23:52
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2189 razy