BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

„Remont placu targowego przy ul. Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie”

GK. 271.1. 2013                                                    Wizna, dnia 14.01.2013r.

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU
NA ROBOTY BUDOWLANE

„Remont  placu  targowego przy ul. Plac Kpt.  Raginisa  w Wiźnie” 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego:
    GMINA WIZNA,  ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna

2.   Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 EURO i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie  SIWZ:  bip.wizna.pl w zakładce Przetargi.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odebrać za odpłatnością w kwocie 50,00zł w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, I piętro, pokój nr 8.

4.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przedmiotem zamówienia jest: remont placu targowego przy ul. Plac Kpt.  Raginisa  w Wiźnie obejmujący następujące elementy:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiórkowe: rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm, nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych,  nawierzchni betonowej grub. 15 cm, rozebranie krawężników betonowych,
3)  roboty nawierzchniowe: koryta na całej szerokości, podbudowa z kruszyw, ustawienie krawężników betonowej o wymiarach 15x30 cm i obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm, chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6cm, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8cm, regulacja studzienek, uzupełnienie pokrywy z włazem  na studni rewizyjnej.

2. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określony jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

3.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45232451-8  Roboty  odwadniające i nawierzchniowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.  Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.   Termin wykonania zamówienia:  
1. Termin rozpoczęcia robót – po protokolarnym przekazaniu placu budowy.
2.  Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia: 15.07.2013r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

7.   Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie co najmniej 2 zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na budowie, przebudowie, remoncie chodników lub parkingów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej  o wartości nie mniejszej wartość złożonej  oferty  brutto każde.

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50% wartości złożonej oferty.

       Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych  dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6 SIWZ zgodnie z formułą  „spełnia/nie spełnia”.
Z treści dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy.
4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu.
5.  Dopuszcza się składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.  Informacja na temat wadium
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości  1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) przed upływem terminu składania  ofert.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, I piętro pokój nr 8 w terminie do dnia  31.01.2013r. do godz. 1000.

11. Termin związania ofertą:  wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w  art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4:
Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

           WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 sty 2013 15:07
Data opublikowania: wtorek, 15 sty 2013 21:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:31
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2599 razy