BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Remont placu targowego przy ul. Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie”

GK.271.1.2013                                         Wizna, dn. 25.02.2013r.
                                                      
                                            

ZAWIADOMIENIE
o  wyborze  najkorzystniejszej oferty, 
o wykluczeniu wykonawcy z postępowania


         Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont placu targowego przy ul. Plac Kpt. Raginisa w Wiźnie wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 7 złożoną przez Wykonawcę – MAGBUD Biedrzycka Magdalena,  18-400 Łomża, ul. Sybiraków 20/4.

        Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu 35 535,00zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt
Łączna liczba punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Zakład Usług Produkcji i Handlu „ZUPiH” Jan Górliński,06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 85
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 40,85 pkt,  Łączna liczba punktów – 40,85 pkt

Oferta nr 2
BBGM Gryko Kamila,  15–131 Białystok, ul. Pietrasze  43B 
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 73,14 pkt, Łączna liczba punktów – 73,14 pkt

Oferta nr 3
"
DROŻĘCKI” Marek Drożęcki , Konopki Jabłoń 9,  18-300 Zambrów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 52,71pkt,  Łączna liczba punktów – 52,71 pkt

Oferta nr 4
Zakład Remontowo-Budowlany „KAROL” Karol Rutkowski, ul. Produkcyjna 92A,15–680  Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 62,11 pkt,  Łączna liczba punktów – 62,11 pkt

Oferta nr 6
Konsorcjum: 1. TIT BRUK  Tomasz KNOPIK, 26-420 Nowe Miasto, ul. Tomaszowska 42/30    2.” GAWBRUK” Jacek  Gawryś,  Kadź 29,  26-415 Klwów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 74,91 pkt, Łączna liczba punktów – 74,91 pkt

Oferta nr 8
"AKS-BUD” Przedsiębiorstwo Drogowe  Kamil Sarosiek,  ul. Legionowa 28 lok.305, 15-281 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 36,04 pkt, Łączna liczba punktów – 36,04 pkt

Oferta nr 9
MAR-BRUK Zakład Drogowo Budowlany  Marcin Siemborski, Zaręby-Jartuzy 30, 18-305 Szumowo
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 59,07 pkt, Łączna liczba punktów – 59,07 pkt 

Oferta nr 10
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „JUMIRPOL” Jerzy Grzymała, ul. Nowogrodzka 118, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 63,96 pkt, Łączna liczba punktów – 63,96 pkt

Oferta nr 11
Spółdzielnia Kółek Rolniczych  w Michałowie,  ul. Gródecka 42, 16-050 Michałowo
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 86,66 pkt, Łączna liczba punktów – 86,66 pkt

Oferta nr 12
TEVES Michał Lanczewski, ul. Poświątne 42, 18-300 Zambrów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 53,59 pkt, Łączna liczba punktów – 53,59 pkt

Oferta nr 13
UAB „ŚIAULIU PLENTAS” Sp. z o.o.  Oddział w Polsce,  ul. Handlowa  6G, 15-399 Białystok
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 67,32 pkt, Łączna liczba punktów – 67,32 pkt

Oferta nr 14
Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa Dociepleń „MROCZKOWSKI”, 18-400 Łomża,  ul. Poznańska  37    
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 65,81 pkt, Łączna liczba punktów – 65,81 pkt

Oferta nr 15
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  Rav Bud Rafał  Dzitkowski,  Żelechy 5,  18-421 Piątnica
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 54,99 pkt, Łączna liczba punktów – 54,99 pkt

Oferta nr 16
Firma Drogowo-Budowlana AMSTONE Patrycja  Mielnicka, Brzozówka 39,  07-420 Kadzidło
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 61,46 pkt, Łączna liczba punktów – 61,46 pkt

Oferta nr 17
TRANS-BRUK Usługi Drogowo Budowlane i Transport  Adam Kumycz,  ul. Ostrowska 34,  18-300  Zambrów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena –51,39 pkt, Łączna liczba punktów – 51,39 pkt

Oferta nr 18
PROBUK Barbara Mściwujewska, Siemień Nadrzeczny 16A,  18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 65,32 pkt, Łączna liczba punktów – 65,32 pkt

Oferta nr 19
BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 61,60 pkt, Łączna liczba punktów – 61,60 pkt

Oferta nr 20      
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,  ul. Sikorskiego 156,  18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 62,01 pkt, Łączna liczba punktów – 62,01 pkt

Oferta nr 21
Zakład Drogowy „KAFIL”, ul. Kalinowa 3, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 60,82 pkt, Łączna liczba punktów – 60,82 pkt

Oferta nr 22
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp.z o.o., 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul.1 Maja 8
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 59,86 pkt, Łączna liczba punktów – 59,86 pkt

     
        Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia również, że z postępowania wykluczono Wykonawcę: TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI Jacek Waszkiewicz, Burlaki 19, 07-217 Zatory składającego ofertę nr 5.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zamawiający badając ofertę Wykonawcy stwierdził, iż zawiera ona braki, dlatego też na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów:
1) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
2) wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i  doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 4 do SIWZ).
     Termin do uzupełnienia dokumentów upłynął 12.02.2013r. Do tego czasu Wykonawca nie uzupełnił dokumentów.

     Wykonawca został wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, bowiem nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostaje uznana za odrzuconą.

       
        Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                     WÓJT
                                                    dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 26 lut 2013 13:42
Data opublikowania: wtorek, 26 lut 2013 14:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:32
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2841 razy