BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Remont nawierzchni ulic: ul. Tysiąclecia, ul. Plac Kpt. Wł. Raginisa, ul. Pawła z Wizny

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 134590 - 2013; data zamieszczenia: 05.04.2013

Remont nawierzchni ulic: ul. Tysiąclecia, ul. Plac Kpt. Wł. Raginisa, ul. Pawła z Wizny

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 72680 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Plac kpt. Raginisa 35/11, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 086 2196018 w. 31, faks 086 2196056.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni ulic: ul. Tysiąclecia, ul. Plac Kpt. Wł. Raginisa, ul. Pawła z Wizny.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: remont nawierzchni ulic: ul. Tysiąclecia, ul. Plac Kpt. Wł. Raginisa, ul. Pawła z Wizny w Wiźnie obejmujący następujące elementy: 1)roboty przygotowawcze, 2)roboty rozbiórkowe, 3)roboty nawierzchniowe: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowy betonowe, chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm, oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa ścieralna), 4)elementy bezpieczeństwa i organizacja ruchu: pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.90-7, 45.11.13.00-1, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8.

 SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:·   Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 478298,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·  Cena wybranej oferty: 332742,07
·  Oferta z najniższą ceną: 332742,07 / Oferta z najwyższą ceną: 552387,22
·  Waluta: PLN.

                                                                      WÓJT  
                                                      dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 5 kwi 2013 15:19
Data opublikowania: piątek, 5 kwi 2013 15:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 maj 2014 08:13
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1775 razy