BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

na dzierżawę nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w miejscowości Bronowo

  Wójt Gminy Wizna
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
rolnych niezabudowanych położonych w miejscowości Bronowo

 1. Przedmiot przetargu są:
1)  nieruchomość rolna niezabudowana nr ewidencyjny 391/3 o powierzchni 0,57ha położona w miejscowości Bronowo. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności rolniczej;

2)  nieruchomość rolna niezabudowana nr ewidencyjny 392/3 o powierzchni 0,64ha położona w miejscowości Bronowo. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności rolniczej;

3) nieruchomość rolna niezabudowana, stanowiąca część działki nr ewidencyjnym 392/1 o powierzchni 0,58ha położona w miejscowości Bronowo. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności rolniczej;

2. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy:
Cena wywoławcza  rocznego czynszu  za dzierżawę 1ha wynosi 200zł/ha. Czynsz za 2013r. płatny do końca miesiąca w którym zostanie zawarta umowa dzierżawy.

3. Termin przetargu 20 maja 2013r. o godz. 11:00. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Wizna pl. Kpt. Raginisa 35 pokój nr 12

4. Udział w przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium, na każdą nieruchomość oddzielnie w kwocie 40,00 zł na konto Urzędu Gminy Wizna nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 w Hexa Bank Spółdzielczy w Wiźnie najpóźniej do dnia 15 maja 2013r. Za datę wpłacenia wadium  uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wizna.

Oferty na poszczególne nieruchomości należy składać oddzielnie do dnia  15 maja 2013r. w sekretariacie Urzędu Gminy Wizna,  pl. Kpt. Raginisa 35, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę nieruchomości nr…...”.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i adres firmy, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2) proponowaną wysokość czynszu dzierżawy za 1ha,
3) oświadczenie, że referent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4) dowód wpłaty wadium,
5) datę sporządzenia oferty.

Oferent, który wygrał przetarg zostanie powiadomiony w terminie 7 dni pisemnie lub telefonicznie o fakcie wygrania przetargu, terminie i miejscu zawarcia umowy.
Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu, na podany przez uczestnika rachunek bankowy.

5. Kryteria wyboru oferty:
Najwyższa proponowana cena dzierżawy za 1 ha. 

6. Skutki uchylania się od zawarcia umowy dzierżawy:
Wadium przepada, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba, która przetarg wygra nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora do zawarcia umowy dzierżawy.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, prawo unieważnienia przetargu oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Wizna, pl. Kpt. Raginisa 35 pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr (86) 219 60 18.

 

Regulamin
pierwszego przetargu nieograniczonego pisemnego na dzierżawę nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w miejscowości Bronowo  

§1

1. Przedmiotem przetargu są:
1)  nieruchomość rolna niezabudowana nr ewidencyjny 391/3 o powierzchni 0,57ha położona w miejscowości Bronowo. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności rolniczej;

2)nieruchomość rolna niezabudowana nr ewidencyjny 392/3 o powierzchni 0,64ha położona w miejscowości Bronowo. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności rolniczej;

3) nieruchomość rolna niezabudowana, stanowiąca część działki nr ewidencyjnym 392/1 o powierzchni 0,58ha położona w miejscowości Bronowo. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie działalności rolniczej;

Dla wszystkich nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Łomży księga wieczysta  nr 29254.

2. Przetarg jest przeprowadzany na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

§2

1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego, w dniu 20 maja 2013 roku o godz. 11-tej w Urzędzie Gminy w Wiźnie, pokój Nr 12,
2. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem nr 125/13 Wójta Gminy Wizna.

§3

1. Nieruchomości  wykorzystywane były do celów rolniczych,
2.Nieruchomości są wolne od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.

§4

1. Cena dzierżawy nieruchomości została określona na podstawie zarządzenia  nr 116/13 Wójta Gminy Wizna  z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za grunty i czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Wizna
2.Cena wywoławcza za dzierżawę  gruntów rolnych równa jest cenie ustalonej w zarządzeniu i wynosi 200zł/ha
3. Wadium stanowi 20% ustalonej ceny i wynosi 40,00zł.

§5

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem lub bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Gminy Wizna Nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 HEXA BANK Spółdzielczy oddział w Wiźnie w terminie do dnia 15 maja 2013r.,
2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu należy przedłożyć Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, lub dołączyć go do oferty,
3.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu albo zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym nie później niż w ciągu 3 dni,
4.Za datę zwrotu wadium uważa się dzień obciążenia konta organizatora przetargu,
5. Wadium zwracane jest w wysokości dokonanej wpłaty, bez odsetek,
6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego.

§6

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają członkami Komisji Przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji przetargowej.

§7

Ogłoszenie o przetargu na wymienione w §1 nieruchomości  zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zamieszczone w prasie – tygodnik „Kontakty” oraz zostało przesłane do sołtysa wsi Bronowo w celu podania do publicznej wiadomości.

§8

Pisemna oferta powinna zawierać:
1.Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
2. datę sporządzenia oferty,
3. oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4.oferowaną cenę dzierżawy,
5.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości nr…... ” do dnia 15 maja 2013r do godziny 15:00 w Urzędzie Gminy Wizna.

§9

1.Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu,
2.Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej,
3. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej Przewodniczący Komisji otwiera przetarg i przekazuje informacje zamieszczone w ogłoszeniu o przetargu.
4. Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium,
5. Otwiera koperty z ofertami i sprawdza ich kompletność oraz tożsamość osób, które złożyły oferty,
6.Przyjmuje wyjaśnienia i oświadczenia zgłaszane przez oferentów,
7. Weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,
8.Zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu,
9. Po przeprowadzonym przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza protokół,
10.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

§10

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej jeżeli:
1.nie odpowiadają warunkom przetargu,
2. zostały złożone po wyznaczonym terminie,
3.nie zawierają danych określonych wyżej dla oferty lub dane te są niekompletne,
4.do ofert nie załączono dowodów wpłaty wymaganego wadium,
5.są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

§11

Przy wyborze oferty Komisja bierze pod uwagę zaoferowaną cenę.

§12

W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich, lub nie wybiera żadnej z nich w przypadku:
1.złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty,
2.Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa w pkt. 1 o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwi im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert,
3.W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień,
4.Postąpienie nie może być niższe niż 10,00zł.

§13

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

§14

1. Na przeprowadzony przetarg można w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu wnieść skargę do Wójta Gminy Wizna,
2. W przypadku wniesienia skargi organ wstrzymuje czynności związane  z dzierżawą nieruchomości,
3.Wójt rozpatruje skargę w terminie 7 dni,
4.Organ może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych, lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną,
5.Po rozpatrzeniu skargi organ wykonawczy zawiadamia skarżącego i wywiesza w swojej siedzibie na okres 7 dni informację o sposobie jej rozstrzygnięcia.

§15

W przypadku nie zaskarżenia czynności przetargowej informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń UG Wizna oraz zostanie zamieszczona na stronach internetowych UG przez 7 dni.

§16

Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zamknięcia przetargu.

§17

1. Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, Wójt Gminy w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może przeprowadzić drugi przetarg.

§18

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą albo jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

§19

1. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako najemcę  nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
2. Wyznaczony termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

§20

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w §19 regulaminu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

§21

1. Cena osiągnięta w przetargu,   będzie stanowić roczny czynsz dzierżawny,
2.Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego za 2013r najpóźniej do końca miesiąca w którym zostanie zawarta umowa dzierżawy.

§22

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.

§23

Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego regulaminu.

§24

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z2010r nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) a także Kodeksu Cywilnego.

Wizna, dn. 11 kwietnia 2013r.                     Zatwierdzam:     WÓJT
                                                                                  dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 11 kwi 2013 13:59
Data opublikowania: czwartek, 11 kwi 2013 15:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:35
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 2544 razy