BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przebudowa ul. Polnej w Wiźnie

GK.271.4.2013                                          Wizna, dn. 30.04.2013r.                 

                                                                                                                                                                       

ZAWIADOMIENIE
o  wyborze  najkorzystniejszej oferty

   Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna, ul. Plac Kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  Przebudowę ul. Polnej w Wiźnie wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną
przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8.

    Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawio-nych w ofertach niepodlegających odrzuceniu– 109.125,83zł brutto, w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego, na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt
Łączna liczba punktów – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 91,19 pkt,  Łączna liczba punktów – 91,19 pkt

 Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100 pkt,  Łączna liczba punktów – 100 pkt

Oferta nr 3
BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 82,56 pkt,  Łączna liczba punktów – 82,56 pkt

Oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 97,54 pkt, Łączna liczba punktów – 97,54 pkt

Zamawiający zawiadamia również, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                         WÓJT
                                              dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: wtorek, 7 maj 2013 11:46
Data opublikowania: wtorek, 7 maj 2013 11:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2013 10:36
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1687 razy