BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Roboty budowlane

Przebudowa ul. Polnej w Wiżnie

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 194572 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
Przebudowa ul. Polnej w Wiźnie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 138584 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Plac kpt. Raginisa 35, 18-430 Wizna, tel./faks  86 2196018
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Polnej w Wiźnie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Polnej w Wiźnie: odcinek T-U w km 0+000-0+161,11; odcinek R-S w km 0+000-0+225,61 obejmujący następujące elementy: 1)odtworzenie trasy i pkt wysokościowych: roboty pomiarowe, 2)wykonanie nasypów: roboty ziemne wykonywane koparkami, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie warstwami gruntu w nasypie, plantowanie skarp i dna wykopów, 3)kanalizacja deszczowa: regulacja pionowa studzienek, 4)koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 5)podbudowa z kruszywa naturalnego: dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - gr. 12cm, górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym - gr. 8cm 6)warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5cm, 7)nawierzchnia żwirowa: górna warstwa jezdni - nawierzchnia na zjazdach gr. 16cm, 8)oznakowanie pionowe: słupki do znaków drogowych, znaki drogowe z folii odblaskowej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.12.30-9, 45.23.24.51-8, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8, 45.33.23.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 127464,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·   Cena wybranej oferty: 109125,83
·   Oferta z najniższą ceną: 109125,83 / Oferta z najwyższą ceną: 132170,89
·   Waluta: PLN.
                                                                                         WÓJT
                                                                       dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: piątek, 17 maj 2013 19:31
Data opublikowania: piątek, 17 maj 2013 19:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sty 2014 08:53
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1715 razy