BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych gminy Wizna i Urzędu Gminy w Wiznie

GK.271.8.2013                                     Wizna, dn. 11.10.2013r.                  
                     

ZAWIADOMIENIE
O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Wizna ul. Plac Kpt.  Raginisa 35, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych gminy Wizna  i Urzędu Gminy w Wizniewybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę – Firma  P.T.H.U. PRYMA 1  Hanna  Gosk,   Al. Legionów 147 F, 18-400 Łomża    

     Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu 604 299.00zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
BENZOL Sp. z o.o.   07-410 Ostrołęka  ul. Graniczna  7
 Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 99,65 pkt,  Łączna liczba punktów –99.65 pkt.

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  „LTL” Spółka z o.o. 15-309 Białystok ul. Składowa 12
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 98,30 pkt, Łączna liczba punktów – 98.30 pkt

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej  oferty i nie wykluczono  żadnego Wykonawcy..  

Jednocześnie Zamawiający informuję, że w związku  z art. 94 ust.2 pkt. 3 lit. a ustawy– Prawo zamówień publicznych,   zawarcie umowy o zamówienie publiczne  wyznacza na dzień 17 pażdziernika 2013 r. dla Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

               WÓJT
dr inż. Zbigniew Sokowski

Data powstania: piątek, 11 paź 2013 13:04
Data opublikowania: piątek, 11 paź 2013 13:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 lut 2014 09:51
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1685 razy