BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Wizna, Urzędu Gminy i OSP w Wiźnie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Numer ogłoszenia: 431714 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Wizna,
Urzędu Gminy i OSP w Wiźnie.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 373250 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Plac kpt. Raginisa 35/11, 18-430 Wizna, woj. podlaskie, tel. 086 2196018 w. 31, faks 086 2196056.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych Gminy Wizna, Urzędu Gminy i OSP w Wiźnie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do celów ogrzewania obiektów Gminy Wizna. Zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy wynosić będzie ok. 170 000 litrów. Okres dwóch sezonów grzewczych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5. 

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk, Łomża, 18-400 Łomża , Al. Legionów 147F, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 491300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 491300,00
Oferta z najniższą ceną: 491300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 493000,00
Waluta: PLN.

                                                                     WÓJT
                                                       dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 23 paź 2013 13:09
Data opublikowania: środa, 23 paź 2013 13:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 maj 2014 08:14
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1606 razy