BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO

Urząd Gminy Wizna, 18 – 430 Wizna, ul. Plac kpt. Raginisa 35, woj. podlaskie,
pow. łomżyński, tel. (086) 219 60 18, www.wizna.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Wizna Oczyszczalnia – kol. Wizna za strugą p. Łęgiem.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Kazimierz Jancewicz,
e-mail: kazimierzj@poczta.fm, tel. (086) 219 60 18 w. 31, pokój nr 11,w godz. 8.00 – 15.00.
1. Zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami (Wizna Oczyszczalnia – kol. Wizna za strugą p. Łęgiem ) o zakresie :
a) sieć – rury PVC DN 100 L = 650.00 mb.
b) przyłącza – rury PE Ø 40 mm - 392 mb. szt. 3
Miejsce realizacji: m. Wizna Oczyszczalnia – kol. Wizna za strugą p. Łęgiem.
- gm. Wizna
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Wymagany termin realizacji: 30 czerwiec 2005 rok Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1000,00 zł.
Składający ofertę związany nią będzie do dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak jak 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
a. koszt /cena / - 100 %
………………………………….
Razem 100 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście za odpłatnością
w kwocie 30,00 PLN w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 11, lub za zaliczeniem pocztowym.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 11.

Termin składania ofert upływa dnia 28.04.2005 r. o godz. 1030 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2004 r. o godz. 1045 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 12.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004 r. , poz. 177 ) oraz spełniający warunki dodatkowe podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Data powstania: poniedziałek, 11 kwi 2005 08:24
Data opublikowania: poniedziałek, 11 kwi 2005 08:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 mar 2007 13:12
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2793 razy