BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Sieburczyn

  Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Sieburczyn

Wójt Gminy Wizna ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
składających sie z:

            Działka numer ewidencyjny 370 o powierzchni 2 400.Nieruchomość położona jest przy drodze o nawierzchni bitumicznej. Oddalona (w linii prostej) ok. 540 m na zachód od rzeki Biebrza i ok. 4,1 km od drogi krajowej nr 64. Od strony północnej i wschodniej graniczy z użytkiem rolnym, od strony zachodniej graniczy z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym i drogą po nawierzchni bitumicznej relacji Wizna – Burzyn, zaś od strony południowej z drogą szutrową. Posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości płaski, częściowo zakrzaczony. Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi użytki rolne niezabudowane. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łomży w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr LM1L/00033131/7.
           Działka nr 370 obręb Sieburczyn jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.
Cena wywoławcza wynosi 7 800,00zł
Wadium 600,00 zł.

            Działka numer ewidencyjny 371 o powierzchni 2 400 .  Nieruchomość położona jest przy drodze o nawierzchni bitumicznej. Oddalona (w linii prostej) ok. 490 m na zachód od rzeki Biebrza i ok. 4,05 km od drogi krajowej nr 64. Od strony północnej i wschodniej graniczy z użytkiem rolnym, od strony zachodniej graniczy z zabudową zagrodową, zaś od strony południowej z drogą szutrową. Posiada kształt zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości płaski, częściowo zakrzaczony, w części południowej zwalisko kamieni i ziemi. Nieruchomość nie posiada  planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi użytki rolne.  Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łomży w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr LM1L/00033131/7.
            Działka nr 371 obręb Sieburczyn jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.
Cena wywoławcza  wynosi 7 488,00zł
Wadium 600,00 zł.

            Działka numer ewidencyjny 378 o powierzchni 2 100.Nieruchomość położona jest przy drodze o nawierzchni utwardzonej. Oddalona (w linii prostej) ok. 350 m na zachód od rzeki Biebrza i ok. 3,9  km od drogi krajowej nr 64. Od strony południowej graniczy z użytkiem rolnym, od strony północnej i zachodniej graniczy z zabudową zagrodową, zaś od strony wschodniej graniczy z drogą szutrową. Posiada kształt prostokąta. Teren nieruchomości płaski. Nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi użytki rolne niezabudowane. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łomży w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr LM1L/00033131/7.
            Działka nr 378 obręb Sieburczyn jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.
Cena wywoławcza wynosi 6 825,00zł
Wadium 600,00 zł.

            Działka numer ewidencyjny 477 o powierzchni 5 500 .  Nieruchomość położona jest na północnym skraju zabudowy wsi Sieburczyn, przy drodze o nawierzchni bitumicznej. Oddalona (w linii prostej) ok. 411 m na zachód od rzeki Biebrza i ok. 4,48  km od drogi krajowej nr 64. Od strony południowej graniczy z zabudową zagrodową, od strony północnej i wschodniej graniczy z użytkiem rolnym, zaś od strony zachodniej graniczy z  drogą o nawierzchni bitumicznej relacji Wizna – Burzyn. Posiada kształt trapezu. Teren nieruchomości płaski, częściowo zakrzaczony, ogrodzony siatką metalową (zniszczoną) na słupkach betonowych osadzonych w gruncie. Na części nieruchomości składowana jest ziemia humusowa i baloty kiszonki. Dojazd do nieruchomości dobry. Nieruchomość nie posiada  planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi użytki rolne. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łomży w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr LM1L/00039678/2.
           Działka nr 477 obręb Sieburczyn jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.
Cena wywoławcza  wynosi 16 390,00zł
Wadium 1 200,00 zł.

Pisemna oferta powinna zawierać (Załącznik nr 2):
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest  osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
           Oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem: „Przetarg  na sprzedaż nieruchomości nr .... położonej we wsi Sieburczyn” wraz z dołączoną kopią wpłaty wadium należy składać w Urzędzie Gminy Wizna do dnia 25 marca 2014 r. do godz. 15:30, pokój nr 6, pierwsze piętro.
           Przetarg pisemny nieograniczony odbędzie się 28 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 35, pokój nr 12 o godz. 10:00.

           Termin wpłaty wadium mija 24 marca 2014 r. włącznie.
Wadium należy wpłacić przelewem bankowym na konto Urzędu Gminy Wizna nr 14 8762 1019 0027 8672 9000 0020 w Hexa Bank Spółdzielczy Oddział w Wiźnie

            Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zamieszczone w prasie – tygodnik „Kontakty” oraz zostało przesłane do sołtysa wsi Sieburczyn w celu podania do publicznej wiadomości.
             Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać  w Urzędzie Gminy Wizna pokój nr 11 lub telefonicznie 86 219 60 18 w godz. 7:30 – 13:30. 
             Wójt Gminy Wizna zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
             Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
             Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu
             Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Wizna  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

                                                                                  WÓJT
                                                                  dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: czwartek, 13 lut 2014 08:11
Data opublikowania: czwartek, 13 lut 2014 08:31
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lut 2015 11:03
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 3075 razy