BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 80 /04

z dnia: 19 sierpnia 2004r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 / zarządza się co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXIII sesji Rady Gminy w sprawach :
1.nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie.
2.przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.
3.zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego Rady Gminy Wizna.
4.zmian w budżecie gminy na 2004r.

§ 2
1. Upoważnia się :
1/ Kierownika OPS do przedstawienia w czasie obrad sesji
projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.1- wraz z uzasadnieniem
potrzeby jej podjęcia,
2/ pracownika na stanowisku PP i KBD do przedstawienia w czasie obrad sesji
projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.2 wraz z uzasadnieniem
potrzeby ich podjęcia,
3/ Radnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu
uchwały wymienionej w § 1 pkt. 3 wraz z uzasadnieniem
potrzeby jej podjęcia,
4/ Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji
projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.4- wraz z uzasadnieniem
potrzeby jej podjęcia.
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 ust. 1.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 wrz 2004 13:24
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1681 razy