BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/93/04

z dnia: 25 listopada 2004 roku
w sprawie: ustalenia „regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna oraz podział środków na nagrody pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorami szkół, a także trybu zgłaszania kandydatów do nagród”
Na podstawie art.49 ust.2 i w związku z art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 179, poz.1845) i art.7 ust.1 pkt 8, art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz.1055) oraz art.13 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustay – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz.1845) u c h w a l a s i ę, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna, podział środków na nagrody pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorami szkół, a także tryb zgłaszania kandydatów do nagród, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Sławomir Abramowicz
Załącznik
do uchwały Nr XXV/93/04
Rady Gminy Wizna
z dnia 25 listopada 2004 roku
REGULAMIN

Określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzacym jest Gmina izna, podziału środków na nagrody pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorami szkół a także tryb zgłaszania kandydatow do nagród.

§1
1. Regulamin okresla tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Wizna w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
2. Z funduszu nagród, o którym mowa w ust.1 przyznawane są nagrody organu prowadzącego – Wójta Gminy oraz nagrody Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem zasady, iż:

1) 80% funduszu nagród przekazywane jest bezpośrednio do budżetów szkół z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora,
2) 20% funduszu przeznacza się na nagrody Wójta.


3. Rada Gminy może dokonać zwiększenia funduszu nagród z przeznaczeniem na
nagrody, o których mowa w ust. 2.
4. Nagrodę może otrzymać nauczyciel szkoły, dla której organem prowadzącym jest
Gmina Wizna
5. Nagrody mogą być przyznawane w dniu 14 października każdego roku z okazji
Dnia Edukacji Narodowej lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 2

1. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych.
2. Nagrodę nauczyciel może otrzymać co roku.
3. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzyje dyplom, którego odpis
umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

§ 3

1.Wójt przyznaje nagrodę z własnej inicjatywy lub na wniosek.

Z wnioskiem może wystąpić:
1/ w stosunku do nauczyciela , w tym także w stosunku do nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, za wyjątkiem Dyrektora Szkoły – Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna,
2/ w stosunku do Dyrektora Szkoły – Przewodniczący Rady Gminy.

2. Wniosek o nagrodę Wójta składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.

3. Nagroda Wójta może być przyznana nauczycielowi za:
1/ liczące się w skali gminy osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo- opiekuńczej;

2/ podejmowanie nowatorskich działań doskonalących praktykę szkół oraz rozwijających teorię pedagogiczna, opracowanie autorskich programów i publikacji;

3/ udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce;

4/ osiąganie dobrych wyników nauczania, potwierdzonych w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisja egzaminacyjne;

5/ doprowadzenie uczniów do udziału w konkursach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim lub centralnym;

6/ udział w powiatowych i wojewódzkich przeglądach dorobku artystycznego i sportowego;

7/ poprawianie bazy dydaktycznej szkół przy minimalnym nakładzie środków, pochodzących z budżetu oświaty;

8/ przejawianie dużej troski o dobro ucznia i jego godność osobistą;

9/ organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;

10/ wyróżniające sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

11/ właściwe, godne upowszechnienia kierowanie zespołem nauczycielskim i pracownikami administracyjno-obsługowymi;

12/ znaczący udział w pracach na rzecz gminy;

13/organizowanie imprez artystycznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w środowisku;

14/ opracowanie i drożęnie autorskich programów lub form nauczania;

15/ wyróżniające gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem szkoły;

16/ znaczący wkład w pozyskaniu środków poza budżetowych i prawidłowe gospodarowanie nimi;

17/ współpracę z samorządami wszystkich szczebli oraz organizacjami i instytucjami;

18/ inne znaczące osiągnięcia ze względu na specyfikę szkoły.

2. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta powinny być złożone w terminie do dnia 30 września danego roku w przypadku, gdy dotyczy nagrody z okazji dnia Edukacji Narodowej.

3. Akt wręczenia Nagród Wójta dokonuje wójt, Zastępca Wójta, bądź osoba przez niego upoważniona.


§ 4

1. Nagrodę dyrektora Szkoły przyznaje oraz ustala jej Dyrektor Szkoły, przy czym wysokość nagrody Dyrektora Szkoły nie może przekraczać 80 % wysokości nagrody Wójta.

2. Nagrodę Dyrektora Szkoły może być przyznana, jeżeli nauczyciel;

1/ posiada wyróżniające osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub mającymi trudności w nauce;

2/ stosuje aktywne metody nauczania;

3/ posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub mającymi trudności w nauce;

4/osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone udziałem uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach i festiwalach;

5/ angażuje się w sprawy szkoły, organizacje i prowadzi uroczystości szkolne, imprezy kulturalne i sportowe;

6/ zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji życiowej;

7/ podejmuje działania integrujące klasę i aktywizujące uczniów;

8/ troszczy się o dobro ucznia i jego godność osobistą;

9/ systematycznie doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze, bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego;

10/ udziela pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela;

11/ aktywnie i systematycznie współpracuje z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi oraz samorządem lokalnym;

12/ podejmuje działania angażujące rodziców w życie szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami;

13/ za inne znaczące osiągnięcia ze względu na specyfikę szkoły.


§5

Ilekroć w uchwale jest mowa o szkole lub Dyrektorze Szkoły należy przez to rozumieć również placówkę oświatową oraz jej dyrektora.


Załącznik
do Regulaminu określającego kryteria i tryb
przyznawania nagród dla nauczycieli dla
których organem prowadzącym jest
Gmina.Wizna podział środków na nagrody
pomiędzy organem prowadzącym i
dyrektorem szkół a także trybu zgłaszania
kandydatów do nagród

WNIOSEK O NAGRODĘ

1. Imię i nazwisko .........................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia ...........................................................................................

3. Wykształcenie ............................................................................................................

4. Stopień awansu zawodowego .....................................................................................

5. Staż pracy pedagogicznej ...........................................................................................

6. Zajmowane stanowisko .............................................................................................

7. Nazwa i adres szkoły .................................................................................................

8. Dodatkowo uzyskane kwalifikacje ...........................................................................

1) stopień specjalizacji zawodowej........................................................................................................
2) studia podyplomowe ........................................................................................
3) inne ..................................................................................................................

9. Otrzymane nagrody, rok otrzymania:

1) Ministra .......................................
2) Kuratora.......................................
3) Burmistrza ...................................

10. Uzasadnienie wniosku : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Podpis
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 gru 2004 11:41
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 2020 razy