BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XXV/95/04

z dnia: 25 listopada 2004r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna Pana Jana Olszewskiego.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,
Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, ), oraz § 95 ust.1 uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 25 kwietnia 2003 roku. Nr VII/43/03
w sprawie statutu Gminy Wizna ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 47, poz. 1021 )
i w związku z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003roku
w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych
i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 33,poz.264 ze zmianą z 2004r. Dz. U. Nr 47,poz. 448 ) u c h w a l a się, co następuje:

§ 1

Przyznaję się Wójtowi – Janowi Olszewskiemu następujące wynagrodzenie
miesięczne:
1. XX kategorię zaszeregowania i miesięczną stawkę wynagrodzenia
zasadniczego w kwocie: 3.690,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące
sześćset dziewięćdziesiąt 00/100 )
2. dodatek funkcyjny według stawki 8 w wysokości 149% najniższego
wynagrodzenia w tabeli tj. : 1.118zł ( słownie złotych: jeden tysiąc sto
osiemnaście 00/100 )
3. dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
w kwocie: 738,00zł ( słownie złotych: siedemset trzydzieści osiem
00/100 ).
4. dodatek specjalny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego w kwocie: 1.202,000 zł ( słownie złotych: jeden
tysiąc dwieście dwa 00/100 ).
§ 2

Traci moc uchwała Nr XX/76/04 Rady Gminy Wizna z dnia 28 kwietnia 2004r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
od dnia 1 grudnia 2004r.
Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 gru 2004 11:40
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1687 razy