BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 82/04

z dnia: 10 września 2004 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568 / zarządza się , co następuje:

§ 1

Określa się nastepujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXIII sesji Rady Gminy w dniu 26 sierpnia 2004r.

1. uchwała w sprawie : zaopiniowania projektu „Planu Ochrony dla Biebrzańskiego Parku Narodowego „
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały
do Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu,

2. uchwała w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiźnie
- zobowiązuje się Kierownikowi Osrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie do
przestrzegania postanowień Styatutu podczas wykonywania obowiązków służbowych,
po wejściu w życie postanowień statutu,

3. uchwała sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów
Dorzecza Biebrzy
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Stowarzyszenia
Samorządów Dorzecza Biebrzy w Grajewie celem rejestracji Związku,

4. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego Rady Gminy Wizna.
- zobiwiązuje się Skarbnika Gminy do naliczenia diety dla przewodniczącego Rady
Gminy zgodnie z postanowieniami uchwały,

5. uchwała w w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004
- zobiwiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r.
zgodnie z postanowieniami uchwały, po jej otrzymaniu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 gru 2004 13:52
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1610 razy