BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 91 /2004

z dnia: 22 listopada 2004 r.
w sprawie: przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Na podstawie art.204 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2000r. Nr 46 poz.543, z 2001 r Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1800, z 2002 r Nr 25 poz.253,Nr 74 poz.676,Nr 126 poz.1070,Nr 113 poz.984,Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682,Nr 240 poz.2058,Nr 25 poz.253 ,Nr 153 poz.1271,z 2003 r nr 1 poz.15,Nr 80 poz.720,Nr 80 poz.721,i poz.717, Nr162 poz.1568 Nr 96 poz.874, Nr 124 poz.1152, nr 203 poz.1966, Nr 217 poz.2124,z 2004 r Nr 6 poz.39, Nr 19 poz.177,Nr 91 poz.870,Nr 92 poz.880oraz art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r Nr 142 poz,1591 ,z 2002 r Nr 23 poz..220,Nr 62 poz.558,Nr113 poz.984, Nr 214 poz.1806, Nr153 poz.1271,z 2003 r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102 poz.1055) zarządzam co następuje :
§ 1

Przekazać w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wiźnie działki gruntu położone w Wiźnie o pow. 2.8778 m2 oznaczonne nr nr 1689,1683/2,1682/4,1687/1,510 uregulowane w księgach wieczystych nr nr 27935 i 9840, oraz potwierdzić prawo własności budynków , budowli i urządzeń znajdujących się na tych gruntach .


§ 2
Nabycie własności wymienionej w § 1 nastąpi na podstawie złożonego pisemnego oświadczenia zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U.Nr 23 poz.120)

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 gru 2004 13:56
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1606 razy