BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A N R XXVII/110/04

z dnia: 30 grudnia 2004 roku
w sprawie: zmiany uchwały ustalającej wysokość opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art.18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 oraz Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1996 oraz Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291/ uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Wizna z dnia 21 grudnia 2004r. Nr XXVI/103/04 w sprawie: ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, terminu płatności oraz sposobu jej poboru, wprowadza się następujące zmiany:
w § 2 po słowach – kasie Urzędu dodaje, się słowa- przed wykonaniem czynności urzędowej od której będzie pobierana.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sty 2005 08:38
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1632 razy