BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVI / 104 / 04

z dnia: 21 grudnia 2004 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.109, 111 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148) u c h w a l a się, co następuje:
§ 1. 1.Z w i ę k s z a się dochody budżetowe o kwotę 16 .178,- zł w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:
dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 16.178,- zł

2. Z w i ę k s z a się wydatki budżetowe o kwotę 16.178,- zł w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:
dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
rozdział 60016 – drogi publiczne gminne
§ 4300 – zakup pozostałych usług o kwotę 10.000,- zł
dział 900 – GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi
§ 4300 – zakup pozostałych usług o kwotę 6.178,- zł
3. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi
DOCHODY – 7.574.944,- ZŁ
WYDATKI - 7.969.580,- ZŁ

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY WIZNA
ABRAMOWICZ SŁAWOMIR
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sty 2005 08:46
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1567 razy