BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 98/04

z dnia: 23 grudnia 2004 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 / zarządza się , co następuje:

§ 1

Określa się nastepujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXVI sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2004r.

1. uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2005
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazania Skarbnikowi Gminy oraz pracownikom Referatu Budżetu i Finansów celem realizacji

2. uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przekazania pracownikom Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa celem realizacji

3. uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r.
zgodnie z postanowieniami uchwały, po jej otrzymaniu.

4.uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody Podlaskiego oraz przekazania pracownikom Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa celem realizacji

5. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchonmości stanowiacej własnośc gminy Wizna.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody Podlaskiego oraz przekazania pracownikom Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa celem realizacji


6. uchwała w sprawie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody Podlaskiego, przekazania Dyrektorom szkół celem realizacji

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sty 2005 08:56
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1633 razy