BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 58/04

z dnia: 11 marca 2004r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 / zarządza się co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIX sesji Rady Gminy w sprawach :

1. uchwalenie budżetu na 2004r.
2. przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Samorządów Dorzecza Biebrzy.
3. Gminnego Programu Profilakyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 2
Upoważnia się :

1/ Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów
uchwał wymienionych w § 1 pkt.2-3 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich
podjęcia oraz Skarbnika Gminy przedstawienia w czasie obrad sesji
projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.1 wraz z uzasadnieniem potrzeby
jej podjęcia.
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobie wymienionej w § 2 ust. 1.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 sty 2005 09:02
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1597 razy