BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XXVI/105/04

z dnia: 21 grudnia 2004r
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U z 2001 r Nr 142 poz,1591 ,z 2002 r Nr 23 poz..220,Nr 62 poz.558,Nr113 poz.984, Nr 214 poz.1806, Nr153 poz.1271,z 2003 r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102 poz.1055) oraz art.11 i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchmościami(Dz.U z 2000r. Nr 46 poz.543, z 2001 r Nr 129 poz.1447, Nr 154 poz.1800, z 2002 r, Nr 25 poz.253,Nr 74 poz.676,Nr 126 poz.1070,Nr 113 poz.984,Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682,Nr 240 poz.2058,Nr 25 poz.253 ,Nr 153 poz.1271,z 2003 r Nr 1 poz.15,Nr 80 poz.720,Nr 80 poz.721,i poz.717, Nr162 poz.1568 Nr 96 poz.874, Nr 124 poz.1152, Nr 203 poz.1966, Nr 217 poz.2124,z 2004 r Nr 6 poz.39, Nr 19 poz.177,Nr 91 poz.870,Nr 92 poz.880 ) uchwala się co następuje :


§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę budynkiem mieszkalnym i gospodarczym , stanowiącej własność gminy Wizna oznaczonej nr geodezyjnym 1362 o powierzchni 0.12 ha położonej w Wiźnie ul. Szkolna 3, posiadającej księgę wieczystą Nr 1533 – na rzecz Pani Krystyny Bogdańskiej zam. Wizna ul. Szkolna 3 na okres 10 –ciu lat..


§2. wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 12 sty 2005 09:15
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1557 razy