BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVI/107/04

z dnia: 21 grudnia 2004 roku
w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.
Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art.7 ust.1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz.1055) oraz art.13 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy- Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. Nr 179, poz.1845) uchwala się, co następuje:

§ 1

Określa się obowiązkowy wymiar godzin logopedy w ilości – 20 godzin tygodniowo w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała z dnia 25 listopada 2004 roku nr XXV/101/04 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 12 sty 2005 09:37
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1571 razy