BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A N R XXVI/103/04

z dnia: 21 grudnia 2004 roku
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisu i wyrysu z miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
Na podstawie art.18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 oraz Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1996 oraz Dz. U. 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291/ uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłaty administracyjnej za sporządzenie:
1/ wypisu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 35 zł.
2/ wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 45 zł.
3/ wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy – 35 zł.
4/ wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy – 45 zł.
§ 2. Opłata administracyjna płatna będzie na konto Urzędu Gminy Wizna 22 8762 10190027 8672 2000 0020 lub w kasie Urzędu .
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 12 sty 2005 09:40
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1594 razy