BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nr XXIX /118 /05

z dnia: 03 lutego 2005r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art.24 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekow ( Dz.U. Nr 72 poz.747, zm. z 2002r. Nr 113 poz.984, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, i Nr173 poz. 1808) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie określenia taryf wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.Nr 26,poz.257) uchwala się co następuje :

§ 1. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wizna przedłożone przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Wiźnie w wysokości :

1) 1,65 zł brutto za 1m3 wody dla odbiorców z gminy Wizna ,
2) 1,85 zł brutto za 1m3 wody dla odbiorców z poza terenu gminy Wizna ,
3) opłatę stałą w wysokości 1,00 zł miesięcznie dla odbiorców wody z gminy Wizna ,
4) 2,50 zł brutto za 1m3 oczyszczania ścieków ,

§ 2 Taryfy określone w § 1 obowiązują przez 1 rok .

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4 Z dniem wejścia w życie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przyjętych w niniejszej uchwale traci moc uchwała XV/66/03 Rady Gminy Wizna z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę .

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 lut 2005 08:00
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1725 razy