BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

100 /05

z dnia: 21 stycznia 2005r.
w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 nr 102,poz.1055, nr 116,poz.1203/ zarządza się, co następuje :

§ 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXVIII sesji Rady
Gminy w sprawach :
1. zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
2. wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wizna.
3. budżetu gminy na 2005 rok.
4. ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności na rok 2005.
5. przyjęcia planu pracy rady Gminy na 2005 rok.
§ 2
1. Upoważnia się :
1/ Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu
uchwały wymienionej w § 1 pkt.1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia,
2/ Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa do przedstawienia
w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.2 wraz z uzasadnieniem
potrzeby jej podjęcia,
3/Kierownika Referatu Budżetowo – Finansowego do przedstawienia w czasie obrad sesji
projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt.3,4raz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
4/ Przewodniczącego Rady Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu
uchwały wymienionej w § 1 pkt.5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 ust. 1.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt

Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 lut 2005 07:58
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1638 razy