BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII/115/05

z dnia: 31 stycznia 2005 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady na 2005 rok
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984 , Nr 153,poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 nr 102,poz.1055, nr 116,poz.120) oraz § 25 Statutu Gminy Wizna uchwalonego uchwałą
Nr VII/43/03 Rady Gminy Wizna z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wizna ( Dz.Urz.Województwa Podlaskiego Nr 47, poz.1021) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan sesji Rady Gminy Wizna na 2005 rok w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 lut 2005 08:02
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1718 razy