BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXI/126/05

z dnia: 31 marca 2005 roku
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Wizna
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, póz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Pomocy socjalnej (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów i słuchaczy uprawnionych do świadczeń na podstawie ustawy o systemie oświaty i zamieszkujących teren gminy Wizna udziela się na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik nr l do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Pomoc socjalną przyznaje Wójt ze środków finansowych przewidzianych na ten cel każdorazowo w budżecie gminy.
2. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się 5% kwoty, o której mowa w ust. l.
§ 3. 1. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek uprawnionych osób bądź z urzędu.
2. Wzór wniosku o przyznanie pomocy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Wizna do wydania zarządzenia w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz określenia trybu jej pracy.
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Wizna do wydania zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości stypendiów oraz określenia kryteriów ich przyznawania w oparciu o opinię Komisji Stypendialnej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Sławomir Abramowicz
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 kwi 2005 12:00
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1688 razy