BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 120 /05

z dnia: 29 czerwca 2005 roku
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Na podstawie art. 9 g ust.2w związku z art.91d pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.1112,z późn. zm.) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 260, poz.2593 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje komisję egzaminacyjną w składzie niżej określonym do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Gimnazjum w Wiźnie :

1) Maria SKROCKA - Przewodniczący Komisji
przedstawiciel organu prowadzącego
2) Leokadia WOLIŃSKA - Dyrektor Szkoły - członek komisji
3) Dorota SZYMONOWICZ - przedstawiciel organu nadzorującego
członek komisji
4) Jacek BIEŃCZYK - ekspert z listy MENiS- członek komisji
5) Jan MALISZEWSKI - ekspert z listy MENiS- członek komisji
6) Jan SZYMAŃSKI - przedstawiciel ZNP - członek komisji


§ 2
Komisja przeprowadzi egzamin dla nauczyciela Gimnazjum w Wiźnie Pana Sławomira Ptaszyńskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

§ 3

1.Ustalam dla eksperta biorącego udział w Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na stopień nauczyciela mianowanego wynagrodzenie w wysokości 120,00zł
/ słownie : sto dwadzieścia/.
2. Wzajemne prawa i obowiązki stron określi zawarta umowa cywilno-prawna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Jan Olszewski


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 lip 2005 09:37
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1688 razy