BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXV / 137 / 05

z dnia: 23 listopada 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.109, 111 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148)u c h w a l a się, co następuje:
§ 1. 1.Z w i ę k s z a się dochody budżetowe o kwotę 5.000,- zł w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:
dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 5.000,- zł

2. Z w i ę k s z a się wydatki budżetowe o kwotę 5.000,- zł
w następującym dziale klasyfikacji budżetowej:
dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozdział 80110 – Gimnazja
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,- zł
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy działami na kwotę 50.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

4. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi :
DOCHODY – 7. 638. 346,- ZŁ
WYDATKI - 7. 930. 526,- ZŁ

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
PRZEWODNICZĄCY RADY
SŁAWOMIR Abramowicz
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 gru 2005 12:05
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1649 razy