BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXV139/05

z dnia: z dnia 23 listopada 2005 roku
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Wizna
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, póz. 2572,Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, , Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz.1400 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXI/126/05 Rady Gminy Wizna z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Wizna ( Dz. Urz.Woj. Podl. Nr 113,poz.1367) zmienionej uchwałą Rady Gminy Wizna Nr XXXII/130/05 z dnia 28 kwietnia 2005r. Wizna ( Dz. Urz.Woj. Podl. Nr 121,poz.1484) wprowadza się następujące zmiany :
§ 2. 1/ Treść § 13 regulaminu otrzymuje brzmienie:
§ 3. „ Wysokość stypendium szkolnego bez względu na formę w jakiej jest udzielane wynosi miesięcznie nie mnie niż 80% i nie więcej niż 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z póź.zm.)
§ 4. 2. Wysokość kwot przyznawanych stypendiów uzależniona jest w szczególności od środków finansowych otrzymanych przez Gminę z Budżetu Państwa.
§ 5. 2/ w § 17 pkt. 1 i 2 użyte wyrazy „10” zastępuje się wyrazami „30”
§ 6. Postanowienia regulaminu określone w § 13 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą mają zastosowanie do udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym od dnia 1 września 2005r.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wizna
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 gru 2005 12:07
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1683 razy