BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXVI/144/05

z dnia: z dnia 1 grudnia 2005 r
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399) - uchwala się, co następuje :
§ 1. Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się w wysokości 25,00 zł od jednego psa.
§ 2. 1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§ 3. Wpłaty podatku można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub bezpośrednio na jego konto Nr 22 8762 1019 0027 8672 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Piątnicy O/Wizna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/98/04 Rady Gminy Wizna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 gru 2005 12:36
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1574 razy