BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 143/05

z dnia: 20 grudnia 2005 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 / zarządza się , co następuje:

§ 1

Określa się nastepujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXXV sesji Rady Gminy w dniu 23 listopada 2005 r
1. przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej – Lokalnej Grupy Działania „Brama na bagna”.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody Podlaskiego,
2. zmian w budżecie na 2005 rok.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do
Regionalnej Izby Obrachunkowej i przekazania Skarbnikowi Gminy celem
realizacji,
3. zabezpieczenia prawidłowej realizacji inwestycji pod nazwą : Budowa sieci wodociągowej Męczki- Małachowo-Zanklewo- Jarnuty-Boguszki- oraz Małachowo- Sambory-Ruś-Wierciszewo-Sieburczyn-Rutkowskie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do
Wojewody Podlaskiego oraz przekazania pracownikom celem realizacji .
4. zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Wizna.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do
Wojewody Podlaskiego, Redakcji Dziennika Urzędowego oraz przekazania
pracownikom celem realizacji.
5. o wyrażeniu woli zawarcia porozumienia z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Łomży oraz gminami w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do
Wojewody Podlaskiego oraz przekazania pracownikom celem realizacji .
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 sty 2006 11:21
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1570 razy