BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 135 / 05

z dnia: 19 października 2005 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Na podstawie art.128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2003r. Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 15.650,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami o kwotę 15.650,- zł

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 15.650,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 15.650,- zł.
§ 3030– różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.600,- zł;
§ 4210– zakupy materiałów i wyposażenia o kwotę 1.240,- zł;
§ 4300– zakupy usług pozostałych o kwotę 1.530,- zł;
§ 4410– podróże służbowe krajowe o kwotę 280,- zł;


3. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w ramach danego działu oraz z rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie ogółem 32.218,- zł.

4.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

DOCHODY – 7. 607. 626,- zł
WYDATKI – 7. 899. 806,- zł

§ 2.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 19 sty 2006 09:31
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1596 razy