BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXIX/149/06

z dnia: z dnia 2 marca 2006 roku
w sprawie: w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna.
Na podstawie art.30 ust.6 w związku z art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) uchwala się ,co następuje:

§ 1. Określa się w drodze regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna.

§ 2. Regulamin obowiązuje w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/123/2005r. Rady Gminy Wizna z dnia 3 marca 2005r. w sprawie: okreslenia w drodze regulaminu wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastepstw nauczycielom szkól i placówek oświatowych dla których organem załozycielskim jest Gmina Wizna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewwodniczący Rady
Sławomir Abramowicz
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 20 mar 2006 12:51
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1559 razy