BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXIX/153/06

z dnia: 2 marca 2006 roku.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy .
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167,poz.1372, z 2003r. Nr 80,poz.719, Nr 122,poz.1143, z 2004r. Nr 29,poz.257, Nr 99, poz.1001, Nr 152, poz.1597,Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 23, poz.186,.Nr 132, poz.1110, Nr 155, poz.1298, Nr 179, poz.1485) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/41/03 Rady Gminy Wizna z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 24,poz. 611 ) wprowadza się następujące zmiany
§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
1. Punkty sprzedaży , sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 m od:
1) nieruchomości szkolnych;
2) obiektów sakralnych;
3) cmentarzy.
2. Odległość wymienioną w ust.1 mierzy się w linii prostej od drzwi wejściowych punktu
sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektu
chronionego.
3. Nie wydaje się zezwoleń na prowadzenie sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w tymczasowych obiektach budowlanych.
4. Zezwolenia na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w punktach, które nie spełniają zasad usytuowania określonych w niniejszej uchwale zachowują ważność do końca okresu na jakie zostały wydane.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Abramowicz
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 kwi 2006 11:59
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1698 razy