BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 160/06

z dnia: 28 kwietnia 2006 roku
w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 / zarządza się , co następuje:

§ 1

Określa się nastepujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XL sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2006 r

1. uchwała w sprawie zmian w budżecie gmina na rok 2006,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej i przekazania Skarbnikowi Gminy celem realizacji,
2. uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Wojewody Podlaskiego oraz przekazania pracownikom celem realizacji ,
3. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wizna z tytułu wykonania budżetu za rok 2004,
- zobowiązuje się pracownika ds. obsługi rady do przesłania uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej i przekazania Skarbnikowi Gminy celem realizacji,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Jan Olszewski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 23 maj 2006 10:08
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1748 razy