BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 168 / 06 Wójt Gminy Wizna

z dnia: z dnia 21 sierpnia 2006 r.
w sprawie: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Na podstawie art.188 ust.1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. Nr z 2005r. Nr 249 poz.2104) z późniejszymi zmianami), WÓJT GMINY zarządza, co następuje:
§ 1

1. ZWIĘKSZYĆ dochody budżetowe o kwotę 50.313,- zł
w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 534,- zł;
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 534,- zł;

dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 49.779,- zł
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 48.000,- zł;
rozdz. 85295 – Pozostała działalność
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.779,- zł;


2. ZWIĘKSZYĆ wydatki budżetowe o kwotę 50.313,- ,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 18.100,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4.Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

DOCHODY – 7. 415. 542,- zł
WYDATKI – 9. 574.583,- zł

§ 2.
Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 paź 2006 13:33
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1518 razy
Ilość edycji: 2