BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nr II/8/06

z dnia: 06 grudnia 2006r.
w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna.
Na podstawie art

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337), oraz § 95 ust.1 uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 25 kwietnia 2003 roku. Nr VII/43/03 w sprawie statutu Gminy Wizna ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 47, poz. 1021 ) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146, poz.1223, ze zm.

z 2006r. Nr 39,poz. 272, ) u c h w a l a się, co następuje:

 

§ 1

Przyznaję się Wójtowi – Zbigniewowi Sokołowskiemu następujące wynagrodzenie miesięczne:

1. zasadniczego w kwocie: 3.450,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące

czterysta pięćdziesiąt 00/100 ) .

2. dodatek funkcyjny w kwocie : 1.080,00 ( słownie złotych: jeden tysiąc

osiemdziesiąt 00/100 ).

3.     dodatek za wysługę lat w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego

w kwocie: 345,00zł ( słownie złotych: trzysta czterdzieści pięć 00/100 ).

4. dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego

i dodatku funkcyjnego łącznie w kwocie: 906,00 ( słownie złotych:

dziewięćset sześć 00/100 ).

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr XLII/161/06 Rady Gminy Wizna z dnia 31 sierpnia 2006r.w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wizna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą

od dnia 6 grudnia 2006r.

Przewodniczący Rady

 

Zbigniew Szulc

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 gru 2006 08:54
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1555 razy
Ilość edycji: 2