BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

III/9/06

z dnia: z dnia 19 grudnia 2006 r.
w sprawie: w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/02 Rady Gminy Wizna z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 3, poz. 118; zm. z 2005 r. Nr. 66, poz.898) wprowadza się następującą zmianę:

w § 1 uchwały dodaje się pkt 6 w brzmieniu :

„budynki gospodarcze lub ich części stanowiące własność (współwłasność) emerytów i rencistów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników i położone na gruntach sklasyfikowanych jako użytki rolne nie stanowiące w myśl przepisów ustawy o podatku rolnym gospodarstwa rolnego.

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 uchwały ma zastosowanie od 01 stycznia 2007 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2007 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Zbigniew Szulc

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 27 gru 2006 09:19
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 1593 razy
Ilość edycji: 2